موسسه آموزش عالی خراسان

تقویم تحصیلی مهر 1401

انتخـاب واحـــد: 1/ 6/ 01 الــــی 22/ 6/ 01

برگزاری کلاسها: 2/ 7/ 01 الی 22/ 10/ 01

حــذف و اضافه: 16/ 7/ 01 الی 19/ 7/ 01

حــذف تکدرس: 16/ 7/ 01 الی 15/ 10/ 01

امـتحـــانات: 24/ 10/ 01 الـــی 10/ 11/ 01

تقویم تحصیلی بهمن 1401

انتخـاب واحـــد :05/ 11/ 01 الی 19/ 11/ 00

برگزاری کلاسها: 23/ 11/ 01 الی 25/ 03/ 02

حــذف و اضافه:  2/ 12/ 01  الــی  4/ 12/ 01

حذف تکدرس: 6/ 12/ 01 الـی  10/ 03/ 02

امـتحـــــانات: 30/ 03/ 02 الـــی  17/ 04/ 02

تقویم تحصیلی تابستان 1400

 

انتخاب واحد : 22/ 4/ 02  الــی  04/ 5/ 02

برگزاری کلاسها: 8/ 5/ 02الی  10/ 6/ 02

امتــحانات:  15/ 6/ 02   الـــی    21/ 6/ 02

 

6000+متر مربع
فضای آموزشی

17کلاس درس
تئوری

24آزمایشگاه و کارگاه
عمومی و تخصصی

3سایت
مجهز کامپیوتر

2000+
دانشجوی جاری

27
عضو هیئت علمی

170+
استاد مدعو

10رشته در مقطع
کارشناسی ارشد

11رشته در مقطع
کارشناسی ناپیوسته

10رشته در مقطع
کارشناسی پیوسته

8رشته در مقطع
کاردانی

نحوه پذیرش در موسسه آموزش عالی خراسان

پذیرش در موسسه آموزش عالی خراسان به سه روش قابل انجام می باشد. روش اول از طریق کنکور سراسری، روش دوم....

ادامه مطلب »

پشتیبانی