موسسه آموزش عالی خراسان

تقویم تحصیلی مهر 98

انتخاب واحد : 5/ 6/ 98   الـــی    25/ 6/ 98

برگزاری کلاسها: 30/ 6/ 98 الی 19/ 10/ 98

حذف و اضافه: 10/ 7/ 98  الــی  12/ 7/ 98

حذف تکدرس: 20/ 7/ 98 الـی  12/ 10/ 98

امتحانات: 21/ 10/ 98  الـــی   7/ 11/ 98

تقویم تحصیلی بهمن 98

انتخاب واحد : 5/ 11/ 98  الــی  10/ 11/ 98

برگزاری کلاسها: 19/ 11/ 98 الی 23/ 3/ 98

حذف و اضافه: 26/ 11/ 98 الی 30/ 11/ 98

حذف تکدرس: 4/ 12/ 98  الــی  10/ 3/ 99

امتحانات:  25/ 3/ 99   الـــی   10/ 4/ 99

تقویم تحصیلی تابستان 98

 

انتخاب واحد : 15/ 4/ 99  الــی  20/ 4/ 99

برگزاری کلاسها: 22/ 4/ 99 الی 31/ 5/ 99

امتــحانات:  2/ 6/ 99   الـــی    5/ 6/ 99

 

 

5000+متر مربع
فضای آموزشی

17کلاس درس
تئوری

27آزمایشگاه و کارگاه
عمومی و تخصصی

3سایت
مجهز کامپیوتر

2000+
دانشجوی جاری

20
هیئت علمی دکترا

10
هیئت علمی کارشناسی ارشد

200+
استاد مدعو

9رشته در مقطع
کارشناسی ارشد

21رشته در مقطع
کارشناسی

8رشته در مقطع
کاردانی

نحوه پذیرش در موسسه آموزش عالی خراسان

پذیرش در موسسه آموزش عالی خراسان به سه روش قابل انجام می باشد. روش اول از طریق کنکور سراسری، روش دوم....

ادامه مطلب »

پشتیبانی