موسسه آموزش عالی خراسان


تقویم تحصیلی ترم دوم

انتخاب واحد : 1/ 11/ 96 لغایت 10/ 11/ 96

برگزاری کلاس ها: 14/ 11/ 96 لغایت 17/ 3/ 97

حذف و اضافه: 23/ 11/ 96 لغایت 27/ 11/ 96

حذف تکدرس: 1/ 12/ 96 لغایت 10/ 3/ 97

امتحانات: 19/ 3/ 97 لغایت 5/ 4/ 97

+ -
تقویم ترم اول 96

انتخاب واحد : 1/ 6/ 96 لغایت 20/ 6/ 96

برگزاری کلاس ها: 25/ 6/ 96 لغایت 14/ 10/ 96

حذف و اضافه: 1/ 7/ 96 لغایت 7/ 7/ 96

حذف تکدرس: 10/ 7/ 96 لغایت 5/ 10/ 96

امتحانات: 19/ 10/ 96 لغایت 5/ 11/ 96

+ -
تقویم تحصیلی ترم اول

انتخاب واحد : 1/ 6/ 95 لغایت 15/ 6/ 95

برگزاری کلاس ها: 27/ 6/ 95 لغایت 16/ 10/ 95

حذف و اضافه: 3/ 7/ 95 لغایت 8/ 7/ 95

حذف تکدرس: 9/ 7/ 95 لغایت 5/ 10/ 95

امتحانات: 20/ 10/ 95 لغایت 6/ 11/ 95

+ -
تقویم تحصیلی ترم دوم

انتخاب واحد : 9/ 11/ 95 لغایت 15/ 11/ 95

برگزاری کلاس ها: 16/ 11/ 96 لغایت 18/ 3/ 96

حذف و اضافه: 23/ 11/ 95 لغایت 28/ 11/ 95

حذف تکدرس: 29/ 11/ 95 لغایت 5/ 3/ 96

امتحانات: 20/ 3/ 96 لغایت 8/ 4/ 96

+ -
تقویم تحصیلی ترم تابستان

انتخاب واحد : 19/ 4/ 96 لغایت 22/ 4/ 96

برگزاری کلاس ها: 24/ 4/ 96 لغایت 29/ 5/ 96

امتحانات: 30/ 5/ 96 لغایت 2/ 6/ 96

+ -

3500+متر مربع
فضای آموزشی

17کلاس درس
تئوری

21آزمایشگاه و کارگاه
عمومی و تخصصی

3سایت
مجهز کامپیوتر

2000+
دانشجوی جاری

20
هیئت علمی دکترا

10
هیئت علمی کارشناسی ارشد

200+
استاد مدعو

7رشته در مقطع
کارشناسی ارشد

16رشته در مقطع
کارشناسی

9رشته در مقطع
کاردانی

نحوه پذیرش در موسسه آموزش عالی خراسان

پذیرش در موسسه آموزش عالی خراسان به سه روش قابل انجام می باشد. روش اول از طریق کنکور سراسری، روش دوم....

ادامه مطلب »

پشتیبانی