پیــام و خبــر

برگزاری آزمون نهایی دوره کارورزی صلاحیت اجرای سازمان نظام مهندسی ساختمان
دسترسی آسان به موسسه آموزش عالی خراسان از طریق حمل و نقل عمومی (جهت مشاهده کلیک کنید)

دسترسی سریع


تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96- 1395

انتخاب واحد1/ 6/ 95
لغایت
15/ 6/ 95

برگزاری کلاسها27/ 6/ 95
لغایت
16/ 10/ 95

حذف و اضافه3/ 7/ 95
لغایت
8/ 7/ 95

حذف تکدرس9/ 7/ 95
لغایت
5/ 10/ 95

امتحانات20/ 10/ 95
لغایت
5/ 11/ 95


تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96- 1395

انتخاب واحد9/ 11/ 95
لغایت
15/ 11/ 95

برگزاری کلاسها16/ 11/ 95
لغایت
18/ 3/ 96

حذف و اضافه23/ 11/ 95
لغایت
28/ 11/ 95

حذف تکدرس29/ 11/ 95
لغایت
5/ 3/ 96

امتحانات 20/ 3/ 96
لغایت
8/ 4/ 96


تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی 96- 1395

انتخاب واحد19/ 4/ 96
لغایت
22/ 4/ 96

برگزاری کلاسها24/ 4/ 96
لغایت
29/ 5/ 96

امتحانات30/ 5/ 96
لغایت
2/ 6/ 96

پشتیبانی